Muzej "Leslend"

Hiljadama godina navejavani lesni profili u Starom Slankamenu izuzetno su vredno prirodno dobro koje čuva tajne ledenog doba i klimatskih promena tokom njega. To je geološki lokalitet jedinstven u Evropi jer predstavlja najkompletniji arhiv paleoklimatskih promena tokom poslednjih 800.000 godina na evropskom kopnu. To je jedan od tri najvrednija lokaliteta ovog tipa na svetu i može se porediti jedino sa lesnim naslagama u Kini i Centralnoj Aziji.

Lesni profili u Starom Slankamenu su već punih 280 godina predmet istraživanja domaćih i stranih naučnika iz različitih delova sveta. Kako su ova višedecenijska istraživanja ukazala na njihov izuzetan značaj, oni su 1975. godine stavljeni pod zaštitu i proglašeni spomenikom prirode. U I kategoriju prirodnih dobara Srbije svrstani su 2007. godine.

Otkrivajući tajne ledenog doba, lesni profili ovog interesantnog sremskog sela nisu interesantni samo za naučnike, već primenom savremenih načina prezentacije mogu postati veoma atraktivni i za mnogobrojne turiste. Zato je u njihovoj neposrednoj blizini, u budućnosti planirano formiranje atraktivnog savremenog tematskog muzeja "Leslend". Pojedine međunarodne institucije za zaštitu prirode planiraju uspostavljanje Geoparka lesa u Srbiji i njegovo uključenje u mrežu UNESCO Geoparkova Evrope i sveta, pri čemu bi veliki značaj imao upravo lokalitet u Starom Slankamenu.

Na ovom atraktivnom lokalitetu smeštenom u neposrednoj blizini obale Dunava biće izgrađen savremen tematski muzej "Leslend". Idejnim rešenjem predviđeno je da muzej bude urađen u staklu, u nekoliko nivoa koji se naslanjaju na sam lesni odsek. Pored mogućnosti razgledanja lesnih slojeva navejavanih u različitim periodima stvaranja zemljine kore, posetioci će imati priliku da vide interesantne postavke i eksponate u okviru različitih tematskih celina koje prezentuju npr. osnove fizičke geografije s akcentom na geomorfologiji i geologiji, priču o nastanku ledenog doba, rezultate istraživanja lesnih profila, moguće klimatske promene u budućnosti - "Earth today and tomorrow", izgled laboratorije i metoda istraživanja u ovoj naučnoj oblasti, živi svet iz tog doba geološke istorije Zemlje, istoriju Starog Slankamena i okoline, istoriju toka Dunava na području Srbije itd. Poseban akcenat u muzeju biće na primeni savremene audio-vizuelne opreme (PDA – Personal Digital Assistant) kako bi prezenatacija konkretnih motiva bila što atraktivnija i interesantnija.

Pored navedenog, muzej će obuhvatati suvenir šop, tematski kafe-bar/restoran i druge interesantne sadržaje. Suvenirski program muzeja obuhvatao bi npr. makete lesnog odseka, knjige koje obrađuju datu tematiku, CD sa 3D animacijama, razglednice, majice, šolje, priveske, igračke, razne ukrase itd. čiji su osnovni motivi stilizovana skica lesnog odseka i maskota muzeja. Tematski kafe-bar bi se sastojao iz dva dela: jedan koji simbolizuje Glacijal kao hladnu fazu ledenog doba (uređen u stilu leda nudeći proizvode kao što su icecafe, iceshake, icecake, iceburger itd.) i drugi koji simbolizuje Interglacijal kao toplu fazu ledenog doba (uređen u tropskom stilu nudeći proizvode kao što su lescafe, lesshake, lescake, les burger itd.). U sklopu muzeja predviđeno je i postavljanje veštačke "lesne" stene za penjanje kao dodatnog zabavnog sadržaja itd.

U samom radu muzeja predviđene su brojne aktivnosti na edukaciji posetilaca i intenziviranju saradnje naučnih i kulturnih institucija iz zemlje i inostranstva. To podrazumeva organizovanje niza edukativnih programa za posetioce, naučnih skupova koji okupljaju naučnike i studente iz različitih zemalja, kao i susreta predstavnika srodnih muzeja i drugih institucija. Na taj način postiglo bi se objedinjavanje naučno-istraživačkog i turističkog značaja lokaliteta, podizanje nivoa obrazovanja šire populacije vezano za tematiku kojom se muzej bavi i povećanje posete stranih i domaćih stručnjaka.

U cilju promocije Starog Slankamena kao turističke destinacije i dela turističke ponude opštine Inđija i turističkog klastera Vojvodina, u sklopu muzejskog kompleksa biće formiran informativno-turistički centar, koji će se baviti formiranjem programa razgledanja Starog Slankamena, edukacijom lokalnih vodiča, organizovanjem izleta do okolnih mesta za turiste koji su smešteni u Starom Slankamenu, izradom informativno-propagandnog materijala i saradnjom sa turističkim agencijama koje bi posetu Starom Slankamenu uvrstile u svoje progame putovanja. Na taj način aktivnosti na unapređenju i promociji turističke ponude Starog Slankamena bile bi podignute na viši nivo i došlo bi do unapređenja komplementarnih sadržaja turističke ponude, čime bi se podstakao razvoj turističke privrede i preduzetničke delatnosti.

Otvaranje ovakvog muzeja dovešće do povećanja turističkog prometa u Starom Slankamenu, ostvarivanja značajnih prihoda od turizma i ekonomskog napretka lokalne zajednice. Međutim, muzej "Leslend" je samo jedan od projekata na putu ka pretvaranju Starog Slankamena u atraktivnu turističku destinaciju.