Turistička organizacija opštine Inđija

Turistička organizacija opštine Inđija (TOOI) osnovana je 15. aprila 2005. godine sa sedištem u Inđiji, ulica Cara Dušana broj 1.

U martu 2007. godine Turistička organizacija dobila je nov, moderno opremljen poslovni prostor u centru grada, gde je smešten i Turističko-informativni centar. Pored svih potrebnih informacija, turisti ovde mogu pronaći informativno-propagandni materijal i suvenire.

U cilju valorizacije, očuvanja, zaštite i promocije turističkih vrednosti na teritoriji opštine, Turistička organizacija obavlja sledeće poslove:

  • izrađuje programe razvoja turizma na teritoriji opštine
  • unapređuje opšte uslove za prihvat i boravak turista
  • utiče na podizanje nivoa kvaliteta turističkih i komplementarnih sadržaja i stvaranje atraktivnog turističkog ambijenta
  • usmerava i koordinira inicijative i aktivnosti privrednih subjekata i drugih organizacija na formiranju i plasmanu turističkih proizvoda
  • pokreće i organizuje aktivnosti u cilju poboljšanja kvaliteta usluga u turizmu, razvijanja turističke kulture i zaštite i unapređenja životne sredine
  • organizuje ili učestvuje u organizaciji manifestacija na teritoriji opštine
  • izrađuje informativno-propagandni materijal i suvenire
  • obavlja ostale poslove u skladu sa Zakonom o turizmu i Statutom.

Turistička organizacija opštine Inđija sarađuje sa turističkim organizacijama gradova i opština u zemlji i inostranstvu, nastupa na sajamovima i naučnim, stručnim, kulturnim, sportskim i drugim skupovima promovišući turističke potencijale opštine.

Planom rada Turističke organizacije opštine Inđija za 2016. godinu, pored redovnih aktivnosti kao što su pružanje informacija, promocija, organizacija manifestacija i nastupi na sajmovima, predviđeno je posebnu pažnju posvetiti praćenju i realizaciji projekata razvoja turizma, koji su definisani, a pojedini i zapoćeti tokom prethodnih nekoliko godina. Projekti su usmereni ka stvaranju atraktivnih turističkih proizvoda s čijim će se konkurentskim prednostima dugoročno konkurisati kako na domaćem tako i na internacionalnom turističkom tržištu.

Akcenat je pre svega na izradi kvalitetne planske i projektno-tehničke dokumentacije za turističke lokalitete koji će biti nosioci razvoja turizma opštine i koji su u planovima TOOI izdvojeni kao prioritetni. Planska dokumentacija osnova je za privlačenje investicija u turizam opštine Inđija, koja svojim veoma povoljnim položajem i veoma povoljnim uslovima za ulaganja već godinama predstavlja prvorazrednu destinaciju za investiranje u Srbiji.

Raznovrsni prirodni i antropogeni turistički resursi na teritoriji opštine Inđija omogućuju razvoj različitih vidova turizma: kulturni, manifestcioni, sportsko-rekreativni, nautički, izletnički, lovni, ribolovni, banjski, seoski, tranzitni itd.